Skip to content

Scar Away

What is Scar Away ?

โปรแกรมการรักษาหลุมสิวด้วยเทคโนโลยีน้ำความเร็วสูงที่ผ่านการรับรองจาก USFDA ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อเข้าไปตัดผังผืดหลุมสิวทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นอย่างเห็นผลและรู้สึกเจ็บน้อยที่สุด

11 face mediwelle service

What is Scar Away ?

โปรแกรมการรักษาหลุมสิวด้วยเทคโนโลยีน้ำความเร็วสูงที่ผ่านการรับรองจาก USFDA ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อเข้าไปตัดผังผืดหลุมสิวทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นอย่างเห็นผลและรู้สึกเจ็บน้อยที่สุด

11 face mediwelle service

What are the benefits of Scar Away?

How does Scar Away work?

ด้วยเทคโนโลยีแรงดันน้ำความเร็วสูงถึง 200เมตร/วินาที ที่จะตรงเข้าไปตัดผังผืดบริเวณหลุมสิวอย่างอ่อนโยนและช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมาเติมเต็มบริเวณหลุมสิวทำให้หลุมสิวตื้นขึ้น

Need Help?

I’m Here To Assist You

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.